لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت منا
 • خدمات مهندسی پـروژه جایـگزینی ریورس اسمز نیروگاه حرارتی تبریز

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 399/200   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 85-84
 • نظارت بر گاز سوز کردن نیروگاه حرارتی تبریز

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: قدس نیرو 5099 منا 77/152   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 84-80
 • همکاری و مشاوره در زمینه خدمات کارشناسی سوپروایزری توربین های واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 1068/3083   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 84-83
 • خـدمـات کارشناسی سـوپـروایـزری واحـد یـک نیـروگـاه گـازی صوفیان

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 1050/3084   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 84
 • اجرای کار کـارشناسی مربوط به اورهال واحد یک نیروگاه گازی صـوفـیان

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 1064/3084   |   شرح خدمات: مشاوره | نظارت  |  سال انجام: 84
 • خدمات مهندسی واگذاری عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاه گازی صوفیان

  خدمات مهندسی واگذاری عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاه گازی صوفیان (تهیه اسناد فنی و مالی مناقصه - برآورد قیمت - انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار)

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-56   |   شرح خدمات: خدمات مهندسی  |  سال انجام: 86
 • مشاوره در زمینه خدمات مهندسی سوپروایزری توربین واحد یک بخار نیروگاه حرارتی تبریز

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 1022/3086 , 1069/3085   |   شرح خدمات: مشاوره | نظارت  |  سال انجام: 86-85
 • خدمات مهندسی نظارت بر تعمیرات اساسی واحدهای G1 فیات تبریز و G2 گازی صوفیان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-227   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 87-86
 • نظارت بر بهره برداری نیروگاههای حرارتی تبریز، سیکل ترکیبی خوی، ارومیه، ارومیه قدیم و صوفیان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-120   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 87
 • خدمات مهندسی ارزیابی و انجام محاسبات سودآوری و اقتصادی پـروژه هـای تحقـیقاتی خاتـمه یافته شرکت برق

  خدمات مهندسی ارزیابی و انجام محاسبات سودآوری و اقتصادی پـروژه هـای تحقـیقاتی خاتـمه یافته شرکت برق منطقه ای آذربایجان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-178   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 87
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای گازی نیروگاه صوفیان و دیزل ژنراتورهای مغان و تعمیرات اساسی واحد یك نیرو

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-60   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 88
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای گازی و بخاری نیروگاه تبریز و دیزلی نیروگاه اردبیل

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-61   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 88
 • نظارت بر واحدهای بهره برداری نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه، خوی و گازی قدیم ارومیه

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-59   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 88
 • اجرای کار باقیمانده کارهای کارشناسی و نظارت عملی مربوط به اورهال واحد یک نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 1041/3084   |   شرح خدمات: مشاوره | نظارت  |  سال انجام: 84-80
 • خدمات مهندسی سوپر وایزری اورهال واحد شماره یک گازی نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 1021/3087   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 87
 • نظارت بر تعمیرات اساسی واحد شماره 3 نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 1006/3088   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 88-87
 • خدمات كارشناسی سوپروایزری واحد یك گازی نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد:   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 89-88
 • نظارت بر بهره برداری و بهینه سازی واحدهای نیروگاه آبی مغان و دیزل ژنراتورهای مغان و اردبیل

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 41/89   |   شرح خدمات:  |  سال انجام: 90-89
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای گازی و سیكل تركیبی نیروگاههای جدید و قدیم ارومیه

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 39/89   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 90-89
 • انجام عملیات خدمات نظارت بر تعمیرات اساسی و نیمه اساسی نیروگاه بخاری بندرعباس

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای هرمزگان   |   شماره قراداد: 59-90   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 90
 • مشاوره در زمینه خدمات كارشناسی سوپروایزری اورهال ژنراتور واحد 2 نیروگاه صوفیان

  مشاوره در زمینه خدمات كارشناسی سوپروایزری اورهال ژنراتور واحد 2 نیروگاه صوفیان ( الحاقیه افزایش قرارداد )

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 3092/1030   |   شرح خدمات: مشاوره | نظارت  |  سال انجام: 92
 • مشاوره در زمینه خدمات كارشناسی سوپروایزری اورهال واحد 4 نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 3089/1095   |   شرح خدمات: مشاوره | نظارت  |  سال انجام: 90-89
 • نظارت بر بهره برداری نیروگاههای دیزلی اردبیل و مغان و نیروگاه آبی مغان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 90-60   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 91-90
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای بخاری و گازی نیروگاه حرارتی تبریز

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 40/89   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 90-89
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای سیكل تركیبی نیروگاه خوی و گازی نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 38/89   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 90-89
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای نیروگاه گازی صوفیان و نیروگاه سیكل تركیبی سبلان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 90-59   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 91-90
 • نظارت بر بهره برداری واحدهای نیروگاههای سیكل تركیبی و گازی قدیم ارومیه

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 90-58   |   شرح خدمات:  |  سال انجام: 91-90
 • نظارت بر تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس ( افزایش 25% قرارداد )

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای هرمزگان   |   شماره قراداد: 106- 92   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 93-92
 • نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 2 بخار نیروگاه حرارتی تبریز

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 3090/1072   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 91-90
 • نظارت بر تعمیرات اساسی واحد شماره یك نیروگاه صوفیان

  کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد: 3088/1111   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 89
  1369-1395© تمامی حقوق مادی و معنوی پورتال برای شرکت منا محفوظ میباشد.
  Setak Total Web Solutions
  generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
  نام
  نام خانوادگی
  ایـمیل

  ذخیره اطلاعات


   
   
   
  ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟